Thursday, July 27, 2017

خوب ما صبح بالاخره زدیم بیرون و راه افتادیم سمت بلژیک ... شاید یه شب اون جا بمونیم و بعد هم بریم فرانسه ... طرف های ساعت ۲ بعد از ظهر رسیدیم سمت 

diksmuide

 و اونجا یه جای قشنگ و ساکتی بود خیلی باز و صاحبش هم از این بلژیکی های دهاتی که به زور می فهمیدم چی میگه چون لهجه اش خیلی عجیب غریب بود .. دیگه همون جا شب رو موندیم هوا خیلی بادی میزد و از شدت باد نمیشد بیرون زیاد نشست .. پارتنرم رفت و یه بستنی برای من خرید و آبجو های اون قسمت رو ترای میکرد .. شام یه چیزی داخل کمپر درست کردیم و خوردیم .. فردا باید راه بیفتیم سمت فرانسه خدا کنه هوا خوب باشه..تنها حدودهای یک ساعت با فرانسه فاصله داریم... با ماما واتس اپ کردم و کمی حرف زدم دیشب خیلی خسته بودم و این یکی دو شب سردرد بدی داشتم که می دونم عصبیه اما خوب میشم .. این گاهی میره تو روانم اما بهش همونجا میگم مراقب رفتارت باش .. اومدنی ازمرز هلند به بلژیگ از این تونل مخصوصی که زیر آب زدن اومدیم البته پارسال هم برگشتنی سمت هلند از این ور اومدیم و از همین تونل رد شدیم هفت و نیم یورو می دی و رد میشی ... دیگه هیچ چی .. فردا ... فردا فرانسه رو عشقه

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...