Saturday, June 03, 2017

واسه شنبه بعد کافی و کارهای روزمره باز با دوچرخه هامون زدیم بیرون سمت سنتروم خیت هورن رو به گشتن .. هوا هوای قایقرونی نیست .. خدا کنه یکشنیه یا دوشنبه بهتر باشه که بشه قایق رونی کرد...دیگه من چون بیشتر چیزها رو با خودم آورده بودم فقط روغن یادم رفته بود واسه سرخ کردن رفتیم از سوپر اینجا خریدیم بعد کلی هم گشتن نشستیم سمت رستورانی که همون اوایل خیت هورن هست و من چند سال پیش برای اولین بار اونجا و در هلند بورن پاناکوک خورده بودم که بهم خیلی هم چسبید .. پسره که واسه مون آبجو برای پارتنر و بستنی و اسلخروم برای من آورد بهمون گفت که این اطراف کرمیس بوده .. پس بگو چرا این سمت دیروز شهر ارواح بود و هیچ کسی نبود...همه اون سمت بودن..دیگه بعدش برگشتیم سمت کمپر...واسه شام من گوشتی که از کوپ خریده بودیم سرخ کردم با پیاز و سیر و کمی هم سالاد سیبب زمینی که خریده بودیم خوردیم..اینم هم چرت و پرت باز میگفت هی میگفت گوشته ده یورو شد اینطور شد اونطورشد کمی هم از همون گوشت بریدیم دادیم جیمی که جیمی نجویده قورتش میداد ..دیگه بسکه این هی چرت و پرت میگفت من حوصله ام سر رفت رفتم با همون شلوار جینم با جوراب توری ها زیرش روی تخت کمپر تا دراز بشم کمی هم خوابم برد..دپرس میکنه آدم رو..اینم هی گفت لباس خوابت رو بپوش بخواب من اعتنا نکردم بهش..بعد اون اومد گرفت کپید...طرفهای ساعت یازده شب پاشدم..اومدم از تخت پایین..با کمک لپ تاپم نشتسم به تماشای فیلم ..گیتا..از سایت ایران پراود نگاه میکنم چه کهایی جدیدی میاد بعد تو یوتیوب با کیفیت بهتر نگاهشون میکنم..دیگه بعد که فیلم تموم شد رفتم به خوابیدن...

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...