Friday, May 26, 2017

تابش آفتاب روی آب و درخشندگی آب... بسان الماس های درخشان و خیره کننده ای است که چشمها را برروی زیبایی طبیعی خویش خیره نگاه میدارد...واقعا طبیعت بی نهایت زیباست 

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...