Saturday, May 27, 2017

ببینید برق جواهروالماس روی آب را....چقدرطبیعت زیباست ...No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...