Sunday, April 02, 2017

سیزده بدر من به تنهایی و فشن شو هنگلو ... باحاله .. مگه نه ...!!No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...