Tuesday, March 21, 2017

اول صبحی روز سه شنبه که تو خونه ماما شبش مونده بودم پاشدم خوابم زیاد نبرد اومدم پايین و این عکس رو انداختم ...

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...