Wednesday, March 22, 2017

عید و سفره هفت سین عید و سفره هفت سین... تخم مرغ های رنگ شده ام...No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...