Tuesday, March 21, 2017

آخ جون .... سریال خداحافظ تهران ... خداحافظ ...شروع شد .. خیلی وقت بود دلم میخواست اینو ببینم..ای ول Merci Tv از فرزان دلجو

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...