Friday, March 17, 2017


سبزه هام... دو تا گندم گذاشتم دو تا عدس... من معمولا سبزه گندم هام رو وقتی عید تموم میشه نمیدمشون به اب... ساقه ها رو میریزم تو دستگاه مخصوص اب گیری و بهترینه برای نوشیدن ... نرم نرمک میرسد اخر بهار... خوش بحال روزگار... جونمی عید... امسال با اینکه دوشنبه عیده مثل هر سال شب عید شام پیش ماما دعوتیم... تازه شب دوشنبه بعد شام کلاس هم دارم که میرم ... سه ساعته ... هنوز درسام رو مرور نکردم ...شیت ....هنوز ساقه های بیدمشک نگرفتم... هنوز سفره ام کامل نشده......هنوز لباسم رو انتخاب نکردم اما کار خوشگللاسیون ... تمیز کردن کمپر و داخل ماشین و کاشت کاهو و تربچه هام تو باغچه تموم شد... بدنم خرد و داغونه... خسته ام و پیرم در اومده ... اما عیده دیگه....

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...