Monday, March 13, 2017


سوختن غمهایتان در آتش چهارشنبه سوری آرزوی من است... چهارشنبه سوری مبارک :) :*

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...