Monday, February 27, 2017

من معمولا وقتی از کمپر و مسافرت با کمپربرمیگردیم عزا میگیرم اما چون این ویکند اصلا حال خوشی نداشتم و تو همین سرما و باد کثافت با دوچرخه ها رفته بودیم نمایشگاه کمپر زیاد حال نکردم .. مریض بودم و ناخوش ... اصلا بهم نچسبید عوضش دوشنبه که امروز باشه کلاسی نداشتم پس میشستم خونه و استراحت میکردم البته اولش باید کلی کمپر رو توش رو خالی کنم و حوله ها رو بندازم به شستن با ظرف کثیف ها .. خلاصه که دیگه مرده ام میرسه بعدش خونه ... باید یه دوش هم آخرش بگیرم .. دیشب اصلا خوب نخوابیدم ... پول رو گذاشتیم تو یه پاکت نامه و با شماره کمپرمون و اسم هر دو مون و راهی شدیم سمت خونه

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...