Thursday, February 23, 2017

سگهای خونه پدرمادر جنیفر البته دی زل مال جنیفر و میلاد هست و گوجی خونه اونها ست برای بعد ها که بچه دار بشه از دیزل .. 


No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...