Friday, February 17, 2017

خونه تکونی عید.... پوف... فقط اشپزخونه موند... امروز کلی کوزت شده بودم ... دیگه جون ندارم درس بخونم

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...