Wednesday, January 04, 2017

ما یکشب بیشتر توی 
linden 
نموندیم صبح که ازخواب پاشدیم بعد صبحونه و کارهای اولیه پاشدیم سه تایی مون با هم زدیم رفتیم بیرون پیاده روی ..من هم با مبایلم عکس میگرفتم و هم با دوربین پارتنرم که بعدا عکسها رو هم میزارم اینجا .. کلی اطراف رو گشتیم اینجا خیلی برای تابستون یا وقتهایی که هوا خوبه و زیاد سرد نیست و میشه با قایق زد به آب عالیه...واسه همین باز بعدا میایم اینطرفها اونم وقتی هوا بهتر بود.. گفتیم بعدش بریم کلی ظرف کثیفها رو هم بشورم اما بعد که کلی گشتیم خونه کمپینگ های اینور رو بارون تندی زد و ما برگشتیم سمت کمپر دیگه جمع کردیم و راه افتادیم حالا جای دیگه که رسیدیم ظرفها رو میشورم....

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...