Sunday, December 04, 2016

یکشنبه ای باز هم هوا خوب بود و آفتابی واسه همین پارتنرم پیشنهاد داد بریم با جیمی قدم بزنیم من پام هنوز درد میکنه چه دردسری شد این مچ پای راست من لعنتی ... گفتم نه شما دو تا بریم من میخوام رانندگی کنم بعدا میخوام خونه باشم ... نشون به اون نشون که این پسره کثافت نیومد و تو آخرین لحظه کنسل کرد حالا هی پارتنرم تماس میگیره گوه بیشرف جواب نمیده ... چی کار کنم با این بی شعور .. هر طور شده پولم رو پس میگیرم و باهاشون تموم میکنم دیگه خسته شدم از دستشون ...خیلی حالم رو خراب کرد حروم زاده

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...