Wednesday, November 23, 2016

اینم کارتهای هرما و رونالد همسایه مون واسه تولدم که همون شب تولدم فهمید بعد فرداش انداخته بود تو صندوق پستی مون ..درضمن اینا طفلکی ها اشتباهی یه کارت دیگه هم فرستاده بودن دم خونه ما تو بیست و دوم اکتبر بجای بیست و دوم نوامبر که پارتنرم رفته بود دم درخونه شون گفته بود تاریخش یه ماه جلوتر بوده...و کارت رو پس داده بود بازدمشون گرم از خواهر پارتنرمون که همسایه من هم هست برامون آبی گرم نمیشه .. بازمعرفت اینا بیشتره 

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...