Monday, September 19, 2016

واسه سه شنبه با دوچرخه ام اولش رفتم کلاس زبان بعد رفتم  سه شنبه بازارخریدم رو کردم و سر راه ناهید و مامان رو هم  دیدم بعد رفتم یه سر کتابخونه و کتابهایی که سفارش داده بودم گرفتم و برگشتم سمت خونه چهارشنبه ای هم خونه رو حسابی تمیز کردم بعد رفتم سمت کمپر و اونو داخلش رو تمیز کردم بعد بیرون ماشین پارتنرم رو شستم و باغچه ام رو هم مرتب و تمیز کردم وعلف های اضافی اش رو کندم و خیلی خسته شدم عوضش بعد همزمان هم  یه شوید پلو با ماهیچه برای پارترنم درست کردم که خیلی خوشش اومد بعد هم واسه پنج شنبه دوباره بادوچرخه ام رفتم سمت همون مرکز شهر ماما و دور هم با خانمها بودیم و جمع شدیم خوب شد این زنیکه دماغ بالا نیومده بود و یه کسی دیگه رو به جاش گذاشته بودن بگذریم بعد که اونجا کارم تموم شد رفتم سمت ماما و اونجا نشستم و کمی با مامان وقت صرف کردم بعد اومدم خونه.جمعه  هم خیلی کاردارم

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...