Thursday, August 18, 2016


خوب ما پاشدیم و تا حدودی جمع کردیم تا از اینجا بریم دیشب بعد شام کلی اطراف رو گشتیم اینجا پر از زمین گلف هست و چند تایی هم داشتن گلف بازی میکردن همه دوستانه بود رفتارهاشون هم فرانسوی ها و هم بلژیکی ها... قبل شام سردرد بدی گرفته بودم که کمی دراز شدم و با چرت زدن حالم بهتر شد پارتنرم شنیده بود اینجا با هفتاد یورو نیم ساعته با هلی کوپتر میتونی بگردی و از بالا همه چی رو ببینی ... من چند تایی عکس با ایفونم گرفتم که میزارم اینجا بعد هم  برگشتیم و من بقیه شب از طریق سه ته لایت کانال انگلیسی یه فیلم تماشا کردم و بعد خوابیدم .... اول صبحی یه نون باگت پاشدم واسه پارتنرم خریدم باید کمی خرید کنیم البته من میوه و سبزی دارم اما زیاد نیست پارتنرم هم چیز زیادی واسه خوردن نداره... اگه اخر این ویکند برگردیم و پارتنرم خودشو برسونه به پارتی هر ساله فه لس ویک ... من که برو نیستم خودش بره به درک ... بهش گفتم من نمی ام تو برو... اینجا تقریبا خالی شده و بیشتری ها رفتن ...مگس های سمج زیاد داره و چون نزدیک ابه شبها پشه های ریز هم داره ...پارتنرم جیمی رو برد بگردوندش تا حیوون کارش رو بکنه ... اینجا ها رو حسابی تمیز کردم هوا امروز زیاد افتابی نیست اما بارونی هم نیست ظرفها رو شستم برم تخت خواب رو مرتب کنم و بقیه کارها ....خیلی کار دارم برم قبل از رفتن انجام بدیم ..بعدا باز میام

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...