Friday, January 09, 2015

Yey... My raw banana bread is getting ready .. Mmmmاز همین دستگاه ها و موز رو بریز تو میکسر با دارچین پودر شده و بعد پهنش کن رو ورقه های مخصوص دی هایدرتر مراقب باش درجه اش کم باشه تا فقط خشکش کنه نه اینکه بپزه .. بوش منو کشت و گشنه ام کرد خیلی عالی شده


No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...