Friday, January 30, 2015Having my raw cake in Bram B party... Lekker


این کیک رو خواهر زاده ام که خودشم تازه خامگیاه خواری رو شروع کرده فقط برای من تو پارتی دیشب خونه شون درست کرده بود.... دیروز هم تولد شوهرش بود و هم عقد اسلامی خودش با شوهرش که هلندیه و مسلمان هم شده بخاطر خواهر زاده 
ام ... جاتون خالی ....خیلی خوشمزه بود این کیک


No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...